Dokument PKK

 

 

Czym jest dokument PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

Wizyta w urzędzie

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK. Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

Nie jest możliwe załatwienie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK

Dokumenty jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji, w celu uzyskania numeru PKK:

wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

dowód osobisty (dla potwierdzenia tożsamości),

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),

 jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami,

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, B lub T),

ponadto gdy jest to wymagane:

– pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom.

Możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę, np. matkę lub małżonka – bez żadnych opłat, natomiast osoby niespokrewnione mają obowiązek wnieść opłatę w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce złożenia numeru PKK

UWAGA

   Pandemia COVID-19 może być powodem, że w Urzędzie nie zostanie wygenerowany i przekazany numer PKK w dniu złożenia wniosku. Może zostać podany przypuszczalny termin realizacji oraz zostać przesłany na adres wnioskodawcy drogą pocztową lub elektroniczną.